Hvem er jeg

Jeg hedder Dannie og er en mandlig sygeplejerske på 42 år, der har arbejdet indenfor psykiatrien, siden jeg var 18 år.


Jeg har gennem de sidste 15 år arbejdet indenfor børne- og ungdomspsykiatrien på henholdsvis et dag- og døgnafsnit samt i ambulant regi på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov. Desuden har jeg været ansat i en 2-årig projektstilling som børnepsykiatrisk konsulent hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Randers. 

Tidligere har jeg arbejdet indenfor voksenpsykiatrien i 2 år, hvor jeg især har fået en stor viden om akut psykiatri og herunder misbrugsbehandling.

Aktuelt arbejder jeg som selvstændig pædagogisk-psykiatrisk konsulent på fuldtid, hvilket jeg har gjort siden oktober 2014.


Jeg har primært arbejdet med børn og unge i alderen fra 7-18 år med alle former for børne- og ungdomspsykiatriske tilstande, hvilket jeg er enormt optaget af, da jeg virkelig kan se en udfordring i dette arbejde.

Jeg har et særligt kendskab til og en meget stor interesse i arbejdet med børn og unge med ADHD, ADD, overbliksvanskeligheder, OCD, Tourettes syndrom og adfærdsforstyrrelser.

Desuden er jeg meget optaget af at arbejde med børn og unge med forskellige former for autismespektrumforstyrrelser såsom infantil autisme, atypisk autisme, Aspergers syndrom og GUA.

Derudover er jeg meget optaget af arbejdet med børn og unge med selvskadende adfærd, angst, depression, skolevægring, belastningsreaktioner, mistrivsel, ensomhedsfølelse samt lavt selvværd og selvtillid.


Børn og unge med ovenstående vanskeligheder/udfordringer kan ofte hjælpes meget ved at arbejde med dagsskemaer, belønningssystemer, aftalekontrakter, huskekort, tegneseriesamtaler og sociale historier osv.

Desuden er det vigtigt, at de voksne, der er tæt omkring børnene og de unge, er på forkant med tingene og kan give dem det overblik, som de ellers let mister.


Jeg er en stor tilhænger af og laver ofte en familierettet og helhedsorienteret indsats ved længerevarende hjemmebesøg, hvor jeg både snakker, hjælper, støtter og guider samt laver forskellige aktiviteter med hele familien, hvilket kan dreje sig om følgende:


 • Snak - tid, omsorg og nærvær samt føle sig lyttet til og forstået.
 • Leg - hoppe på trampolin, løbe på løbehjul, spille bold, bygge huler, tegne/male og læse bøger osv.
 • Praktisk hjælp - børste tænder på børnene og putte dem.
 • Øge børnenes selvstændighed ved at lave mad og rydde op sammen med dem.
 • Kognitiv adfærdsterapi.
 • Arbejde med mål og øvepunkter.
 • Børnene med vanskeligheder/udfordringer i det daglige skal lære sig selv bedre at kende og få en bedre selvindsigt med henblik på at klare sig bedst muligt fremover.
 • Tumle og mosle - jeg er meget opmærksom på det kropslige aspekt.
 • Krop og bevægelse.
 • Komme ud i naturen og bruge den som pædagogisk/terapeutisk redskab.
 • Massage.
 • Visualiserings- og afslapningsøvelser.
 • Sang og musik.
 • Kigge på fotos/billeder og snakke om familierelationer.
 • Kost, søvn og struktur i det daglige.
 • Konflikter og vredeshåndtering.
 • Sociale relationer.
 • Aflastning af samt hjælp, støtte og guidning til forældrene i løbet af hjemmebesøget.
 • God tid til at snakke med forældrene, efter at børnene er kommet i seng.

 

Dette benytter jeg mig ofte af hos familier, der f.eks. har et barn eller flere børn med ADHD, autisme eller andre børnepsykiatriske problemstillinger.

Jeg har rigtigt gode erfaringer med, at dette arbejde virkelig kan gøre en stor og positiv forskel for hele familien og holde den ”oven vande”, selv om familiemedlemmerne har nok så meget at ”slås med” i det daglige.


Jeg brænder for at lave vejlednings-, rådgivnings- og undervisningsopgaver, da jeg synes, det er meget spændende og givende at undervise og formidle viden til lærer-, pædagog- og sygeplejestuderende samt til lærere, pædagoger, psykologer og sagsbehandlere. Samtidig kan jeg godt lide at vejlede og rådgive forældre, da jeg finder dette meget vigtigt for at få en familie til at fungere sammen igen.

Ligeledes elsker jeg at snakke med børn og unge mennesker og høre, hvordan de oplever, at det går med dem derhjemme, i skolen og sammen med deres kammerater osv.

Desuden synes jeg, det er meget interessant at snakke handlestrategier samt prøve at nuancere nogle ting for dem, så de opnår en større selverkendelse og forståelse for deres ressourcer og vanskeligheder/udfordringer.

Jeg vil også gerne være med til at øge befolkningens viden om psykiske lidelser og sygdomme og bidrage til, at mange myter, om hvad det vil sige, bliver aftabuiseret.

Derudover vil jeg gerne være med til at opspore og forebygge trivselsproblemer hos børn og unge, da mange ting kan løses relativt enkelt, når bare der tidligt nok gøres en indsats.

Jeg brænder meget for at arbejde med børn og unge mennesker samt deres familier og netværk, da jeg synes, at dette arbejde er utroligt spændende, lærerigt og livsbekræftende.

Da jeg gennem mine mange år indenfor psykiatrien både har arbejdet med psykisk syge og sårbare børn, unge og voksne mennesker samt deres familier, har jeg fået stor kendskab til miljøer og levevilkår, der er helt forskellige fra min egen opvækst i en kernefamilie med forældre og 2 lillesøstre.

 

Jeg er vant til at arbejde meget med struktur, forudsigelighed, overskuelighed, genkendelighed og tryghed, så barnet/den unge føler, at hverdagen er præget af overblik, sikkerhed, kontrol og styring.

Desuden er jeg god til at rumme meget dårlige børn/unge og familier, da jeg har en stor tålmodighed, ligesom jeg både tør og vil bruge mig selv i samspillet med dem.

Jeg har stor erfaring med konsulentarbejde og herunder i at formidle viden til børn og unge med diverse vanskeligheder/udfordringer i det daglige samt til deres pårørende og andre faggrupper ved psykoedukation, støttende samtaler, foredrag og kurser.

Jeg har også stor erfaring med opsamling, formidling og udvikling af viden.

Kurser, konferencer, kongresser, foredrag, temadage og efteruddannelse:

Jeg har gennem mine år indenfor psykiatrien deltaget i diverse kurser, konferencer, kongresser, foredrag og temadage, hvor jeg bl.a. har fået undervisning om følgende emner, hvilket både har været indenfor børne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien:

 • Undervisning om skizofreni, affektive sindslidelser, personligheds- og tilknytningsforstyrrelser, anoreksi, neuropsykiatriske- og psykotiske tilstande samt adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser osv.
 • Undervisning om seksuel og fysisk misbrug samt alkohol- og stofmisbrug.

  Derudover har jeg været med i en arbejdsgruppe, der har haft fokus på mobbeproblematikker, ligesom jeg meget har beskæftiget mig med børn og unge af psykisk syge forældre.

 • Undervisning om miljøterapi, familieterapeutiske, narrative og systemiske principper.
 • Undervisning om medikamentel behandling af børn, unge og voksne med ADHD og beslægtede tilstande.
 • Undervisning om antipsykotisk behandling af børn, unge og voksne med en psykose.
 • Undervisning om kostens, motionens og søvnens betydning for børn, unge og voksne med ADHD og depression.
 • Undervisning om tab, traumer, sorg, kriser, skyld og skam.
 • Deltaget i en foredragsrække ved sorgterapeut fra Kræftens Bekæmpelse vedrørende børn og unge, der har mistet en mor eller far.
 • Efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi fra 2008-2010, der var centreret omkring børn og unge mennesker.

Jeg er derfor meget optaget af, hvordan tanker, følelser, krop og adfærd uløseligt hænger sammen, og hvordan der kognitivt/adfærdsterapeutisk kan arbejdes med børn og unge.